Obchodné podmienky

Úvod Obchodné podmienkyÚvodné ustanovenie

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

 

Vymedzenie základných pojmov


predávajúci - prevádzkovateľ internetového obchodu fitness-sport.sk

 

Ing. Jozef Illéš -  je zapísaný v živnostenskom registri Obvodného úradu vo Vranove nad Topľou, č. OŽP-R/2009/04867-3, č. živnostenského registra: 790-12044.

 

Adresa: Okulka 9/5, 093 01 Vranov nad Topľou

E-mail: [email protected]

IČO: 45316635

DIČ: 1081778456

IČ DPH: SK1081778456Bankové spojenie :

mBank:

520700-4202662270/8360, IBAN: SK4183605207004202662270, SWIFT: BREXSKBXXXX

Fio banka:

2300525596/8330, IBAN: SK3983300000002300525596, BIC/SWIFT: FIOZSKBAXXXOrgán dozoru: 

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI) - Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj, Konštantínova 6, 080 01 Prešov 1

odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

tel. č.: 051/ 7721 597, fax. č.: 051/ 7721 596, e-mail: 


kupujúci - fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu s predávajúcim

 

objednávka - návrh kúpnej zmluvy, na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru
 

 


Objednávka, uzatvorenie kúpnej zmluvy

 

Vyplnením a odoslaním objednávkového formulára zákazník potvrdzuje záväznosť objednávky a zároveň súhlasí s týmito obchodnými podmienkami. Na základe objednávky tak vzniká kúpna zmluva na diaľku medzi predávajúcim a kupujúcim.

 

Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje svoj súhlas s tým, že bol s obchodnými podmienkami oboznámený, v plnom rozsahu s nimi súhlasí a tieto obchodné podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na každú kúpnu zmluvu uzavretú prostredníctvom internetovej stránky predávajúceho, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na predmetnej internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 

Predmetom zmluvy sú len položky tovaru výslovne uvedené v kúpnej zmluve - objednávke. Množstvo, rozmery, vlastnosti, ceny, a ostatné údaje obsiahnuté na webstránke predávajúceho, katalógoch, prospektoch a iných jeho tlačovinách sú záväznými údajmi. Viazanosť ceny a množstva sa nevzťahuje na prípadné významné cenové odchýlky od bežných cien na trhu, v prípadoch kedy sa cena, alebo množstvo stanovilo omylom, alebo chybou administrácie eshop-u, alebo preklepom.

 

Potvrdenie každej objednávky (e-mailom, príp. telefonicky) - predávajúci potvrdí objednávku ihneď, príp. telefonicky najneskôr do 3 pracovných dní od zadania objednávky zákazníkom. Automaticky vykonávané oznámenie o prijatí objednávky do elektronického systému predávajúceho sa nepovažuje za akceptovanie objednávky. Zákazník bude oboznámený aj o vybavení objednávky (sms a e-mail potvrdzujúci odoslanie tovaru).
 

 


Práva a povinnosti predávajúceho

 

Predávajúci sa zaväzuje, že bude kupujúcim dodávať :

  • tovar bez vád v súlade so špecifikáciou alebo s vlastnosťami obvyklými pre daný druh tovaru,
  • tovar vyhovujúci normám, predpisom a nariadeniam platným na území Slovenskej republiky.

Povinnosť vybaviť záväznú objednávku, odoslať tovar na adresu kupujúceho v dohodnutom čase a za vopred stanovenú cenu.

 

Právo zrušiť objednávku, ak objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť (spotrebiteľ neodpovedá na e-maily alebo telefonáty), tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar. Ak sa tak stane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
 Práva a povinnosti kupujúceho


Povinnosť uviesť správne a úplne všetky potrebné údaje pri zadávaní objednávky.
Povinnosť prevziať objednaný tovar a zaplatiť vopred určenú celkovú cenu (vrátane poštovného) pred dodaním tovaru alebo pri jeho prevzatí.

 

Kupujúci je povinný :

  • prevziať zakúpený alebo objednaný tovar,
  • zaplatiť predávajúcemu dohodnutú kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti vrátane nákladov na doručenie tovaru,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno predávajúceho.

Právo stornovať objednávku bez poplatku a bez udania dôvodu kedykoľvek predtým než bola záväzne potvrdená predávajúcim alebo maximálne do 24 hodín po jej potvrdení.

 

Právo odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu do 14 kalendárnych dní od prevzatia tovaru.

 

 


Platobné podmienky

 

Platbu je možné uskutočniť týmito spôsobmi :

a) dobierkou prostredníctvom kuriéra - platba pri prebratí tovaru
b) bezhotovostným prevodom na slovenský bankový účet alebo český bankový účet, ktoré sú uvedené vyššie

 

Všetky ceny na našej stránke sú uvádzané vrátane DPH.

 

 


Dodacie podmienky


Tovar odosielame z našich externých skladov v rámci SR a ČR. Na dopravu využívame výlučne kuriérsku spoločnosť. Tovar dodávame najneskôr do 7 pracovných dní od potvrdenia objednávky. Pri neočakávaných výnimočných okolnostiach sa dodacia lehota môže aj predĺžiť. O priebehu vybavovania Vašej objednávky Vás budeme vždy informovať.

 

Poplatky za poštovné a balné si môžete pozrieť tu.

 

Kuriérska služba pred doručením telefonicky kontaktuje objednávateľa o čase a spôsobe doručenia. V prípade, ak objednávateľa nie je možné telefonicky kontaktovať, kuriér kontaktuje zákazníka aj v nasledujúce pracovné dni. Za omeškané, alebo nedoručené zásielky kuriérskou službou predávajúci nenesie zodpovednosť.

 

Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v potvrdení objednávky kupujúceho predávajúcim. V prípade, ak kupujúci neprevezme objednaný tovar do 14 dní odo dňa, keď bol kupujúcemu dostupný, je predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

Kupujúci je povinný skontrolovať zásielku a neporušenosť obalu hneď po doručení. Ak je obal tovaru mechanicky poškodený, je kupujúci povinný túto skutočnosť oznámiť dopravcovi a za jeho prítomnosti skontrolovať stav tovaru pod obalom. V prípade zistenia poškodenia tovaru spíše dopravca s kupujúcim záznam.

 

Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za tovar. Zodpovednosť za škody na tovare prechádza na kupujúceho v momente, keď prevezme tovar od predávajúceho, alebo keď tak neurobí včas, potom v čase keď mu predávajúci umožní nakladať s tovarom a kupujúci tovar neprevezme.
 

 

 

Reklamácia


Predávajúci na tovar poskytuje záruku v zmysle platných zákonov a predpisov.


Všetky reklamácie sú vybavované na základe reklamačného poriadku uvedeného na tejto stránke a v súlade s platnou právnou legislatívou Slovenskej republiky.


V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa reklamačného poriadku. Vrátenie tovaru z dôvodu odstúpenia od zmluvy je popísané nižšie v týchto obchodných podmienkach.

 

Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady, musia byť čisté a s náležitými dokladmi a popisom závady, prípadne označeným miestom závady.

 

 


Ako postupovať pri reklamácii


V prípade reklamácie môžete zvoliť dve možnosti, postupujte podľa popisu nižšie: Zašlite výrobok na adresu - "kontaktná adresa". Preprava je hradená stranou predávajúceho. Akonáhle budete vedieť kedy a kde zásielku budeme môcť vyzdvihnúť, kontaktujte nás. Zásielka musí byť kompletná (vrátane príslušenstva a všetkej dokumentácie) a v stave, v akom ste ju prevzali pri dodávke. K tovaru priložte doklad o kúpe. Vždy prosím použite baliaci papier či kartón, tak aby nemohlo počas prepravy dôjsť k polepenie, popísanie či inému znehodnoteniu pôvodných obalov. Neposielajte tovar na dobierku, v takom prípade nebude tovar prevzatý. Odporúčame Vám tovar poistiť. Ihneď po obdržaní tovaru obdržíte reklamačný protokol. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré nakupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad paragón, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Tovar je z hygienických dôvodov na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

 

 


Odstúpenie od zmluvy


Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 dní od prevzatia tovaru bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou alebo e-mailom) na adrese Ing. Jozef Illéš, Okulka 9/5, 093 01  Vranov nad Topľou, email: [email protected].

 

 


Alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov


Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS“). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma alternatívneho riešenia sporov dostupná online : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

 

 


Ochrana osobných údajov


Ochrana osobných údajov   /   Zásady spracovania   /   GDPR

 


Záverečné ustanovenia

 

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami a je s nimi oboznámený. Náležitosti a podmienky, ktoré nie sú zakotvené v týchto obchodných podmienkach, podliehajú predovšetkým Občianskemu zákonníku a ostatným právnym predpisom ako napr. zákonu č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní, zákonu č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa, zákonu č. 108/2000 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji, zákonu č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov a zákonu č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku.

 

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

 

Právo na chyby v texte a chyby v cenách vyhradené.

 

 

Tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok platia od 1. 1. 2018posiľnovacie stroje a lavice
Copyright 2018 - 2023 © posiľnovacie stroje a lavice
Tvorba internetových obchodov - Atomer.sk