Predpisy predajne

Internetový obchod Fitness Sport Vyrobky dbá na práva spotrebiteľov. Spotrebiteľ sa nemôže vzdať práv, ktoré mu zákon o právach spotrebiteľov priznáva. Ustanovenia zmluvy, ktoré sú pre spotrebiteľa nevýhodnejšie ako ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov, sú neplatné a namiesto nich platia ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov. Ustanovenia týchto nariadení preto nie sú určené na vylúčenie alebo obmedzenie akýchkoľvek práv spotrebiteľov podľa povinných právnych ustanovení a akékoľvek prípadné pochybnosti by sa mali vyriešiť v prospech spotrebiteľa. V prípade akéhokoľvek nesúladu medzi ustanoveniami tohto nariadenia a vyššie uvedenými ustanoveniami majú prednosť a budú sa uplatňovať tieto ustanovenia.

Obsah

  1. Všeobecné ustanovenia
  2. Elektronické služby v internetovom obchode
  3. Podmienky uzatvorenia kúpnej zmluvy
  4. Spôsoby a podmienky platby za produkt
  5. Cena, spôsoby a dátum dodania a vyzdvihnutia produktu
  6. Záruka, reklamácie a vrátenie tovaru
  7. Mimosúdne spôsoby vybavovania sťažností a uplatňovania nárokov a pravidlá prístupu k týmto postupom
  8. Právo na odstúpenie od zmluvy
  9. Ustanovenia týkajúce sa podnikateľov
  10. Záverečné ustanovenia

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Internetový obchod Fitness Sport Vyrobky, dostupný na internetovej adrese [email protected], prevádzkuje spoločnosť Fitness Sport Vyrobky so sídlom vo Veľkom Mederi.

1.2 Tieto obchodné podmienky sú určené spotrebiteľom aj podnikateľom využívajúcim internetový obchod (s výnimkou bodu 9 Obchodných podmienok, ktorý je určený výhradne podnikateľom).

1.3 Správcom osobných údajov spracovávaných v Internetovom obchode v súvislosti s ustanoveniami týchto Obchodných podmienok je Predávajúci. Osobné údaje sú spracovávané na účely, v rozsahu a na základe dôvodov a zásad uvedených v zásadách ochrany osobných údajov zverejnených na internetových stránkach internetového obchodu. Zásady ochrany osobných údajov obsahujú predovšetkým zásady týkajúce sa spracovania osobných údajov Správcom v Internetovom obchode, vrátane dôvodov, účelov a rozsahu spracovania osobných údajov a práv subjektov údajov, ako aj informácie o používaní cookies a analytických nástrojov v Internetovom obchode. Používanie Internetového obchodu, vrátane uskutočňovania nákupov, je dobrovoľné. Rovnako je dobrovoľné aj súvisiace poskytnutie osobných údajov Zákazníkom alebo Klientom pri využívaní Internetového obchodu, s výnimkami uvedenými v zásadách ochrany osobných údajov (uzatvorenie zmluvy a zákonné povinnosti Predávajúceho).

1.4 Definície:

1.4.1 Pracovný deň – jeden deň od pondelka do piatku s výnimkou štátnych sviatkov.

1.4.2 Registračný formulár – formulár dostupný v internetovom obchode, ktorý umožňuje vytvorenie účtu.

1.4.3 Objednávkový formulár – elektronická služba, interaktívny formulár dostupný v Internetovom obchode, ktorý umožňuje zadanie Objednávky, najmä pridaním Produktov do elektronického košíka a upresnením podmienok Kúpnej zmluvy, vrátane spôsobu doručenia a platby.

1.4.4 Zákazník – (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony a v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi tiež fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony; – ktorá uzavrela alebo hodlá uzavrieť s Predávajúcim Kúpnu zmluvu.

1.4.5 Občiansky zákonník – zákon o občianskom zákonníku zo dňa 23. apríla 1964 (Zbierka zákonov 1964 č. 16, položka 93 v platnom znení).

1.4.6 Účet – Elektronická služba, súbor prostriedkov v dátovom komunikačnom systéme Poskytovateľa služby označený individuálnym menom (loginom) a heslom poskytnutým Zákazníkom, v ktorom sú uložené údaje poskytnuté Zákazníkom a informácie o ním zadaných Objednávkach v Internetovom obchode.

1.4.7 Produkt – hnuteľná vec dostupná v Internetovom obchode, ktorá je predmetom Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim.

1.4.8 Obchodné podmienky – tieto obchodné podmienky Internetového obchodu.

1.4.9 Internetový obchod – internetový obchod Poskytovateľa služieb dostupný na nasledujúcej internetovej adrese: [email protected].

1.4.10 Predávajúci / Poskytovateľ služieb – internetový obchod Fitness Sport Vyrobky, dostupný na internetovej adrese [email protected], prevádzkovaný Fitness Sport Vyrobky so sídlom vo Veľkom Mederi – zapísanou v Centrálnom registri ekonomických činností, pod číslom NIP 0000000000 a číslom REGON 000000000.

1.4.11 Kúpna zmluva – kúpna zmluva o predaji Produktu uzavretá medzi Zákazníkom a Predávajúcim prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.12 Elektronická služba – služba poskytovaná elektronicky Poskytovateľom služieb Zákazníkovi prostredníctvom Internetového obchodu.

1.4.13 Zákazník – (1) fyzická osoba s plnou spôsobilosťou na právne úkony a v prípadoch stanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi tiež fyzická osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony; (2) právnická osoba; alebo (3) organizačná zložka bez právnej subjektivity, ktorej zákon priznáva spôsobilosť na právne úkony; – využívajúca alebo hodlajúca využívať Elektronickú službu.

1.4.14 Zákon o právach spotrebiteľov / zákon – zákon o právach spotrebiteľov zo dňa 30. mája 2014 (Zbierka zákonov 2014, položka 827, v platnom znení).

1.4.15 Objednávka – prejav vôle Zákazníka urobený prostredníctvom Objednávkového formulára a smerujúci priamo k uzavretiu Zmluvy o predaji výrobku s Predávajúcim.

2. Elektronické služby v internetovom obchode

2.1 V internetovom obchode sú k dispozícii nasledujúce elektronické služby: Účet, objednávkový formulár.

2.1.1. Účet – použitie Účtu je možné po vykonaní troch po sebe nasledujúcich krokov Zákazníkom – vyplnenie Registračného formulára, kliknutie na pole „Vytvoriť účet“, potvrdenie úmyslu vytvoriť Účet kliknutím na potvrdzovací odkaz automaticky zaslaný na zadanú e-mailovú adresu. V Registračnom formulári musí Zákazník uviesť nasledujúce údaje: meno a priezvisko/názov spoločnosti, adresu (ulica, číslo domu/bytu, PSČ, mesto, krajina), e-mailovú adresu, kontaktné telefónne číslo a heslo. U osôb, ktoré nie sú spotrebiteľmi, musí byť uvedený tiež názov spoločnosti a DIČ.

2.1.2 Služba elektronického účtu je poskytovaná bezplatne na dobu neurčitú. Zákazník má možnosť kedykoľvek a bez udania dôvodu účet vymazať (zrušenie účtu) zaslaním príslušnej žiadosti poskytovateľovi služby, najmä e-mailom na adresu: [email protected].

2.1.3. Objednávkový formulár – používanie Objednávkového formulára začína okamihom, keď Zákazník pridá prvý Produkt do elektronického nákupného košíka v Internetovom obchode. Objednávka je urobená, keď Zákazník po vyplnení Objednávkového formulára vykoná celkom dva po sebe nasledujúce kroky, a to kliknutím na políčko „OBJEDNAŤ A ZAPLATIŤ“ na webových stránkach Internetového obchodu po vyplnení Objednávkového formulára.

2.1.4 Služba Elektronický objednávkový formulár je poskytovaná bezplatne, má jednorazový charakter a zaniká okamihom, keď je jej prostredníctvom Objednávka zadaná alebo keď Zákazník prestane jej prostredníctvom zadávať Objednávku skôr.

2.2 Technické požiadavky nevyhnutné pre prácu so systémom ICT používaným Poskytovateľom služby:

počítač, notebook alebo iné multimediálne zariadenie s prístupom k internetu; prístup k elektronickej pošte;
internetový prehliadač: Mozilla Firefox verzia 11.0 a vyššia alebo Internet Explorer verzia 7.0 a vyššia, Opera verzia 7.0 a vyššia, Google Chrome verzia 12.0.0 a vyššia;
Odporúčané minimálne rozlíšenie obrazovky: 1024×768;
Vo webovom prehliadači by mali byť povolené súbory cookie a Javascript.

2.3 Zákazník je povinný používať Internetový obchod spôsobom, ktorý je v súlade so zákonom a dobrými mravmi, s ohľadom na rešpektovanie osobnostných práv a autorských práv a duševného vlastníctva Poskytovateľa služieb a tretích osôb. Zákazník je povinný zadávať údaje v súlade so skutočnosťou. Klientovi je zakázané poskytovať protiprávny obsah.

2.4 Reklamačné konanie:

2.4.1 Reklamácie súvisiace s poskytovaním Elektronických služieb Poskytovateľom služieb a ďalšie reklamácie súvisiace s prevádzkou Internetového obchodu (s výnimkou reklamačného konania na Produkty, ktoré je uvedené v bodoch 6 a 7 Obchodných podmienok), môže Zákazník podať napr:

2.4.1.1. V elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: [email protected].

2.4.2. Odporúčame, aby zákazník v popise reklamácie uviedol:

2.4.2.1. Informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu sťažnosti, najmä druh a dátum vzniku nezrovnalosti;

2.4.2.2. Požiadavku klienta;

2.4.2.3. Kontaktné údaje sťažovateľa – uľahčí a urýchli to vybavenie sťažnosti Poskytovateľom služieb. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba odporúčaciu formu a nemajú vplyv na účinnosť sťažností podaných bez odporúčaného popisu sťažnosti.

2.4.3 Poskytovateľ služieb na sťažnosť odpovie neodkladne, najneskôr však do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania.

3. Podmienky uzavretia kúpnej zmluvy

3.1 K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dochádza potom, čo Zákazník urobí Objednávku prostredníctvom Objednávkového formulára v Internetovom obchode v súlade s bodom 2.1.3 Obchodných podmienok.

3.2 Cena Produktu uvedená na stránkach Internetového obchodu je uvedená v eurách a zahŕňa dane. O celkovej cene vrátane daní Produktu, ktorý je predmetom Objednávky, ako aj o nákladoch na dodanie (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) a ďalších nákladoch, a ak výšku týchto poplatkov nemožno zistiť – o povinnosti ich uhradiť, je Zákazník informovaný na stránkach Internetového obchodu pri zadávaní Objednávky, a to aj v okamihu prejavu vôle Zákazníka byť viazaný Kúpnou zmluvou.

3.3 Postup pri uzavretí Kúpnej zmluvy v Internetovom obchode prostredníctvom Objednávkového formulára:

3.3.1. K uzavretiu Kúpnej zmluvy medzi Zákazníkom a Predávajúcim dôjde potom, čo Zákazník v Internetovom obchode urobí Objednávku v súlade s bodom 2.1.3 Obchodných podmienok.

3.3.2. Po odoslaní Objednávky Predávajúci neodkladne potvrdí jej prijatie a súčasne prijme Objednávku na plnenie. Predávajúci potvrdí prijatie Objednávky a jej prijatie na plnenie zaslaním príslušnej e-mailovej správy Zákazníkovi na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky, ktorá obsahuje minimálne vyhlásenie Predávajúceho o prijatí Objednávky a jej prijatí na plnenie a potvrdenie o uzavretí Kúpnej zmluvy. Akonáhle Zákazník obdrží vyššie uvedenú e-mailovú správu, je Kúpna zmluva medzi Zákazníkom a Predávajúcim uzavretá.

3.4. Zjednotenie, ochrana a sprístupnenie obsahu uzavretej Kúpnej zmluvy Zákazníkovi je vykonané sprístupnením týchto Obchodných podmienok na webových stránkach Internetového obchodu, ako aj zaslaním e-mailovej správy Zákazníkovi uvedenej v bode 3.3.2 Obchodných podmienok.

3.5. Obsah Kúpnej zmluvy je dodatočne zaznamenaný a zabezpečený v informačnom systéme Internetového obchodu Predávajúceho.

4. Spôsoby a podmienky platby za produkt

4.1 Predávajúci sprístupňuje Zákazníkovi nasledujúce spôsoby úhrady Kúpnej zmluvy:

4.1.1. Platba na dobierku pri dodaní tovaru.

4.1.2. Platba v hotovosti pri osobnom odbere.

4.2. Platobná lehota:

4.2.1. Ak Zákazník zvolí platbu na dobierku, platbu bankovým prevodom, elektronickú platbu alebo platbu platobnou kartou, je Zákazník povinný vykonať platbu do 7 kalendárnych dní od uzavretia Kúpnej zmluvy.

4.2.2. V prípade, že Zákazník zvolí platbu na dobierku, je Zákazník povinný vykonať platbu pri dodaní tovaru.

5. Náklady, spôsoby a lehoty dodania a prevzatia produktu

5.1 Dodanie Produktu je dostupné na území Slovenskej republiky.

5.2 Dodanie Produktu Zákazníkovi je spoplatnené, pokiaľ Kúpna zmluva nestanovuje inak. Náklady na dodanie Produktu (vrátane poplatkov za dopravu, doručenie a poštové služby) sú uvedené na webových stránkach Internetového obchodu v záložke „Informácie o dodaní“ a počas zadávania Objednávky, vrátane okamihu, keď Zákazník vyjadruje vôľu byť viazaný Kúpnou zmluvou.

5.3 Osobný odber Produktu Zákazníkom je bezplatný.

5.4 Predávajúci sprístupňuje Zákazníkovi nasledujúce spôsoby dodania alebo prevzatia Produktu:

5.4.1. Kuriérska zásielka, kuriérska zásielka na dobierku, poštová zásielka a zásielka k vyzdvihnutiu na mieste (balíkomaty).

5.4.2. Osobný odber dostupný na adrese predajcu v Pracovné dni, od 09:00 do 17:00.

5.5 Lehota dodania Produktu Zákazníkovi je do 5 Pracovných dní, ak nie je v popise daného Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota. U Produktov s rôznymi lehotami dodania je lehotou dodania najdlhšia uvedená lehota, ktorá však nesmie presiahnuť 5 Pracovných dní. Začiatok lehoty dodania Produktu Zákazníkovi sa počíta nasledovne:

5.5.1. Ak Zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou – odo dňa pripísania sumy na bankový účet alebo vyrovnávací účet Predávajúceho.

5.5.2. Ak Zákazník zvolí spôsob platby na dobierku – odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

5.6 Lehota pripravenosti Produktu na prevzatie Zákazníkom – ak Zákazník zvolí osobný odber Produktu, Produkt bude pripravený na prevzatie Zákazníkom do 4 Pracovných dní, ak nie je v popise daného Produktu alebo pri zadávaní Objednávky uvedená kratšia lehota. U Produktov s rôznymi lehotami pripravenosti na prevzatie je lehotou pripravenosti na prevzatie najdlhšia uvedená lehota, ktorá však nesmie presiahnuť 4 Pracovné dni. Predávajúci informuje Zákazníka o pripravenosti Produktu na prevzatie zaslaním príslušnej e-mailovej správy na e-mailovú adresu uvedenú Zákazníkom pri zadávaní Objednávky. Začiatok lehoty pripravenosti Produktu na prevzatie Zákazníkom sa počíta nasledovne:

5.6.1. Ak Zákazník zvolí spôsob platby bankovým prevodom, elektronickou platbou alebo platobnou kartou – odo dňa pripísania sumy na bankový účet alebo vyrovnávací účet Predávajúceho.

5.6.2. Ak Zákazník zvolí spôsob platby v hotovosti pri osobnom odbere – odo dňa uzavretia Kúpnej zmluvy.

5.7 V prípade objednania Produktu, ktorý nie je na sklade (chýbajúca veľkosť, farba atď.), Predávajúci informuje Zákazníka o predĺženej lehote dodania s možnosťou zrušenia objednávky na žiadosť Zákazníka.

6. Záruka a reklamácie

6.1 Základ a rozsah zodpovednosti predávajúceho voči zákazníkovi, ak má predaný výrobok fyzickú alebo právnu vadu (záruka), je stanovený všeobecne platnými právnymi predpismi, najmä občianskym zákonníkom (najmä § 556-576 občianskeho zákonníka).

6.1.1. Predávajúci poskytuje na výrobok záruku v dĺžke 2 rokov odo dňa predaja výrobku.

6.2 Predávajúci je povinný dodať zákazníkovi výrobok bez vád.

6.3 Reklamáciu môže Zákazník uplatniť napríklad:

6.3.1. V elektronickej podobe prostredníctvom e-mailu na adresu: [email protected];

6.3.2. Formou vyplnenia sťažnostného formulára na stránke Sťažnosti.

6.4 Odporúčame, aby Zákazník v popise sťažnosti uviedol:

6.4.1. Informácie a okolnosti týkajúce sa predmetu reklamácie, najmä druh a dátum vzniku vady;

6.4.2. Požiadavku na spôsob uvedenia Produktu do súladu s Kúpnou zmluvou alebo vyhlásenie o znížení ceny či odstúpení od Kúpnej zmluvy;

6.4.3. Kontaktné údaje reklamujúceho – uľahčí a urýchli vybavenie reklamácie Predávajúcim. Požiadavky uvedené v predchádzajúcej vete majú iba odporúčajúci charakter a nemajú vplyv na účinnosť reklamácií podaných s vynechaním odporúčaného popisu reklamácie.

6.5 Predávajúci je povinný na reklamáciu zákazníka reagovať neodkladne, najneskôr do 14 kalendárnych dní odo dňa jej podania. Ak Zákazník, ktorý je spotrebiteľom, požadoval výmenu veci alebo odstránenie vady alebo učinil vyhlásenie o znížení ceny s uvedením sumy, o ktorú má byť cena znížená, a Predávajúci na tento požiadavok neodpovedal do 14 kalendárnych dní, má sa za to, že Predávajúci uznal požiadavok za oprávnený.

6.6 Zákazník, ktorý uplatňuje práva zo záruky, je povinný doručiť vadný Výrobok na adresu predajcu. V prípade Zákazníka, ktorý je spotrebiteľom, nesie náklady na dodanie Výrobku Predávajúci, v prípade Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, nesie náklady na dodanie Zákazník. Ak by dodanie Produktu Zákazníkom bolo vzhľadom na typ Produktu alebo spôsob jeho inštalácie nadmerne obtiažne, je Zákazník povinný sprístupniť Produkt Predávajúcemu v mieste, kde sa Produkt nachádza.

7. Postupy pro mimosoudní vyřizování stížností a zjednávání nápravy a pravidla přístupu k těmto postupům

7.1 Podrobné informace o možnosti zákazníka, který je spotřebitelem, využít mimosoudních způsobů řešení stížností a uplatnění nároků, jakož i pravidla přístupu k těmto postupům jsou k dispozici na internetových stránkách ÚOHS.

7.2 U předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a spotřebitele je rovněž zřízeno kontaktní místo, jehož úkolem je mimo jiné poskytovat pomoc spotřebitelům ve věcech mimosoudního řešení spotřebitelských sporů.

7.3 Spotřebitel má následující příkladné možnosti využití mimosoudních způsobů řešení stížností a reklamací:

7.3.1. Návrh na řešení sporu u stálého smírčího spotřebitelského soudu;

7.3.2. Žádost o mimosoudní řešení sporu u zemského inspektora obchodní inspekce (více informací na internetových stránkách inspektora příslušného podle místa podnikání prodávajícího);

7.3.3. Pomoc krajského (městského) spotřebitelského ombudsmana nebo společenské organizace, mezi jejíž zákonné úkoly patří ochrana spotřebitele (např. Federace spotřebitelů, Sdružení českých spotřebitelů). Poradenství je poskytováno mimo jiné e-mailem a na spotřebitelské lince.

7.4 Platforma pro online řešení sporů mezi spotřebiteli a obchodníky na úrovni EU (platforma ODR) je k dispozici na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR je interaktivní a vícejazyčná internetová stránka s jednotným kontaktním místem pro spotřebitele a obchodníky, kteří hledají mimosoudní řešení sporu týkajícího se smluvních závazků vyplývajících z kupní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb online (více informací naleznete na internetových stránkách samotné platformy nebo na internetové adrese ÚOHS).

8. Právo na odstoupení od smlouvy

8.1 Spotřebitel, který uzavřel smlouvu na dálku, může od smlouvy odstoupit do 14 kalendářních dnů bez udání důvodu a bez vynaložení nákladů, s výjimkou nákladů uvedených v ust. 8.8 obchodních podmínek. K dodržení lhůty postačí zaslání prohlášení před jejím uplynutím. Prohlášení o odstoupení lze učinit např:

8.1.1. Písemně na adresu predajcu;

8.1.2. V elektronické podobě prostřednictvím e-mailu na adresu: [email protected];

8.2.3. Formou vyplnění návratového formuláře na stránce Vrácení zboží.

8.2. Vzor formuláře pro odstoupení od smlouvy je uveden v příloze č. 2 zákona o právech spotřebitelů a je navíc k dispozici na webových stránkách internetového obchodu v záložce „Vrácení zboží nebo reklamace“. Spotřebitel může tento vzor formuláře použít, není to však povinné.

8.3 Lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet:

8.3.1. U smlouvy, při jejímž plnění Prodávající dodává Výrobek, přičemž je povinen převést jeho vlastnictví (např. kupní smlouva) – od převzetí Výrobku spotřebitelem nebo třetí osobou odlišnou od spotřebitelem určeného dopravce, a v případě smlouvy, která:

8.3.1.1. zahrnuje více Výrobků, které jsou dodávány odděleně, v dávkách nebo po částech – od převzetí posledního Výrobku, dávky nebo části;

8.3.1.2. zahrnuje pravidelné dodávky Výrobků v průběhu stanoveného časového období – od převzetí prvního z Výrobků.

8.3.2 U ostatních smluv – od data uzavření smlouvy.

8.4 V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou.

8.5. Prodávající je povinen neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne doručení prohlášení spotřebitele o odstoupení od smlouvy, vrátit spotřebiteli všechny jím uhrazené platby, včetně nákladů na dodání Výrobku (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze způsobu dodání zvoleného zákazníkem, který je jiný než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v internetovém obchodu). Prodávající vrátí platbu stejným způsobem platby, který použil Spotřebitel, pokud Spotřebitel výslovně nesouhlasil s jiným způsobem vrácení platby, který Spotřebiteli nevzniká žádné náklady. Pokud Prodávající nenabídl Spotřebiteli, že si Výrobek vyzvedne sám, může Prodávající zadržet vrácení platby přijaté od Spotřebitele, dokud neobdrží Výrobek zpět nebo dokud Spotřebitel nepředloží doklad o jeho vrácení, podle toho, která událost nastane dříve.

8.6 Spotřebitel je povinen vrátit Prodávajícímu Výrobek neprodleně, nejpozději do 14 kalendářních dnů ode dne, kdy odstoupil od smlouvy, nebo jej předat osobě pověřené Prodávajícím k jeho převzetí, pokud Prodávající nenabídl, že si Výrobek vyzvedne sám. Pro dodržení lhůty postačí zaslat Výrobek zpět před uplynutím jej platnosti. Spotřebitel může Výrobek vrátit na adresu predajcu.

8.7 Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Výrobku v důsledku používání Výrobku nad rámec toho, co je nezbytné pro zjištění povahy, vlastností a fungování Výrobku.

8.8 Případné náklady spojené s odstoupením spotřebitele od smlouvy nese spotřebitel:

8.8.1. Pokud si spotřebitel zvolil jiný způsob dodání Produktu než nejlevnější běžný způsob dodání dostupný v Internetovém obchodu, není Prodávající povinen spotřebiteli uhradit dodatečné náklady, které spotřebiteli vznikly.

8.8.2 Spotřebitel nese přímé náklady na vrácení Produktu.

8.8.3. V případě Produktu, který je službou, jejíž poskytování – na výslovnou žádost spotřebitele – bylo zahájeno před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, je spotřebitel, který uplatní právo na odstoupení od smlouvy po podání takejto žiadosti, povinný zaplatiť za služby poskytnuté do odstúpenia od zmluvy. Suma na úhradu sa vypočíta pomerne k tomu, čo bolo poskytnuté, s prihliadnutím na cenu alebo odmenu dohodnutú v zmluve. Ak je cena alebo odmena neprimeraná, je základom pre výpočet tejto sumy trhová hodnota poskytnutého plnenia.

8.9 Spotrebiteľ nemá právo odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku, pokiaľ ide o zmluvy:

8.9.1. o poskytovaní služieb, ak predávajúci vykonal službu v plnom rozsahu s výslovným súhlasom spotrebiteľa, ktorý bol pred poskytnutím služby informovaný o tom, že po vykonaní služby predávajúcim stráca právo na odstúpenie od zmluvy;

8.9.2. U ktorých cena alebo odmena závisí od výkyvov na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť a ktoré môžu nastať pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy;

8.9.3. V ktorých je predmetom plnenia nerekonštruovaný výrobok, vyrobený podľa špecifikácií spotrebiteľa alebo slúžiaci na uspokojenie individuálnych potrieb spotrebiteľa;

8.9.4. V ktorých je predmetom plnenia výrobok, ktorý podlieha rýchlej skaze alebo má krátku dobu trvanlivosti;

8.9.5. v ktorých je predmetom plnenia výrobok dodávaný v uzavretom obale, ktorý nie je možné po otvorení obalu vrátiť zo zdravotných alebo hygienických dôvodov, ak bol obal po dodaní otvorený;

8.9.6. v ktorých sú predmetom plnenia Výrobky, ktoré sú vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne spojené s inými vecami;

8.9.7. V ktorých sú predmetom plnenia alkoholické nápoje, ktorých cena bola dohodnutá pri uzavretí Kúpnej zmluvy, ktorých dodanie môže nastať až po 30 dňoch a ktorých hodnota závisí od výkyvov na trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť;

8.9.8. pri ktorých spotrebiteľ výslovne požiadal, aby k nemu predávajúci prišiel za účelom vykonania neodkladnej opravy alebo údržby; ak predávajúci vykoná navyše iné služby, ako ktoré spotrebiteľ požadoval, alebo dodá iné Výrobky než náhradné diely nevyhnutné na vykonanie opravy alebo údržby, má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť, pokiaľ ide o dodatočné služby alebo Výrobky;

8.9.9. Ak je predmetom dodávky zvukový alebo obrazový záznam alebo počítačový softvér dodaný v uzavretom obale, ak bol obal po dodaní otvorený;

8.9.10. V prípade dodávky novín, periodík alebo časopisov, s výnimkou zmluvy o predplatnom;

8.9.11. Uzavreté formou verejnej dražby;

8.9.12. Na poskytnutie ubytovania na iné ako obytné účely, prepravu tovaru, prenájom automobilov, stravovanie, služby spojené s voľnočasovými, zábavnými, športovými alebo kultúrnymi podujatiami, ak je v zmluve uvedený dátum alebo doba poskytnutia služby;

8.9.13. na poskytovanie digitálneho obsahu, ktorý nie je zaznamenaný na hmotnom nosiči, ak bolo plnenie začaté s výslovným súhlasom spotrebiteľa pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy a potom, čo predávajúci informoval spotrebiteľa o strate práva na odstúpenie od zmluvy.

9. Ustanovenia týkajúce sa podnikateľov

9.1 Tento článok obchodných podmienok a ustanovenia v ňom obsiahnuté sa vzťahujú výhradne na klientov a zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi.

9.2 Predávajúci má právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy uzavretej so Zákazníkom, ktorý nie je spotrebiteľom, do 14 kalendárnych dní odo dňa jej uzavretia. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy môže v tomto prípade prebehnúť bez udania dôvodu a nezakladá žiadne nároky Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, voči Predávajúcemu.

9.3 V prípade Zákazníkov, ktorí nie sú spotrebiteľmi, má Predávajúci právo obmedziť dostupné spôsoby platby, vrátane požiadavky na úhradu vopred v plnej výške alebo čiastočne, a to bez ohľadu na Zákazníkom zvolený spôsob platby a skutočnosť uzavretia Kúpnej zmluvy.

9.4 Od okamihu, keď Predávajúci odovzdá Produkt dopravcovi, prechádzajú výhody a bremená spojené s Produktom, ako aj nebezpečenstvo náhodnej straty alebo poškodenia Produktu na Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom. V takom prípade Predávajúci neodpovedá za stratu, úbytok alebo poškodenie Výrobku, ku ktorému dôjde od prevzatia Výrobku k preprave do jeho vydania Zákazníkovi, a za oneskorenie prepravy zásielky.

9.5 Ak je Produkt zasielaný Zákazníkovi prostredníctvom dopravcu, je Zákazník, ktorý nie je spotrebiteľom, povinný zásielku prezrieť v dobe a spôsobom obvyklým pre zásielky tohto typu. Ak zistí, že Výrobok utrpel počas prepravy stratu alebo poškodenie, je povinný urobiť všetky potrebné opatrenia na zistenie zodpovednosti dopravcu.

9.6 V súlade s § 558 ods. 1 občianskeho zákonníka je vylúčená záručná zodpovednosť Predávajúceho za Produkt voči Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom.

9.7 V prípade Zákazníka, ktorý nie je spotrebiteľom, môže Poskytovateľ služieb vypovedať zmluvu o poskytovaní Elektronických služieb s okamžitou účinnosťou a bez uvedenia dôvodov zaslaním príslušného vyhlásenia Zákazníkovi.

9.8 Zodpovednosť Poskytovateľa služieb/Predávajúceho voči Príjemcovi služieb/Zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, bez ohľadu na jej právny základ, je obmedzená – ako v prípade jednotlivého nároku, tak v prípade všetkých nárokov celkom – do výšky zaplatenej ceny a nákladov na dodanie podľa Kúpnej zmluvy, najviac však do výšky jedného tisíca zlotých. Poskytovateľ služieb/predajca zodpovedá voči príjemcovi služieb/zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, iba za typické škody predvídateľné v čase uzavretia zmluvy a nezodpovedá voči príjemcovi služieb/zákazníkovi, ktorý nie je spotrebiteľom, za ušlý zisk.

9.9 Všetky spory vzniknuté medzi Predajcom/Poskytovateľom služieb a Príjemcom služieb/neodberateľským zákazníkom budú predložené súdu príslušnému podľa sídla Predajcu/Poskytovateľa služieb.

10. Záverečné ustanovenia

10.1 Zmluvy uzatvárané prostredníctvom internetového obchodu sú uzatvárané v slovenskom jazyku.

10.2 Zmena obchodných podmienok:

10.2.1 Poskytovateľ služieb si vyhradzuje právo vykonávať zmeny obchodných podmienok z dôležitých dôvodov, tj.: zmeny právnych predpisov; zmeny spôsobov platieb a doručovania – v rozsahu, v akom tieto zmeny ovplyvňujú vykonávanie ustanovení týchto obchodných podmienok.

10.2.2 V prípade uzatvárania zmlúv trvalej povahy na základe týchto Podmienok (napr. poskytovanie Elektronických služieb – Účet) sú zmenené Podmienky pre Príjemcu služby záväzné, ak boli splnené podmienky uvedené v § 384 a 384[1] Občianskeho zákonníka, tj. Príjemca služby bol o zmenách riadne informovaný a nevypovedal zmluvu do 14 kalendárnych dní odo dňa oznámenia. V prípade, že zmena obchodných podmienok má za následok zavedenie akýchkoľvek nových poplatkov alebo zvýšenie existujúcich poplatkov, má zákazník, ktorý je spotrebiteľom, právo od zmluvy odstúpiť.

10.2.3 V prípade uzatvárania zmlúv inej povahy než zmlúv trvalej povahy (napr. kúpne zmluvy) na základe týchto obchodných podmienok sa zmeny obchodných podmienok nijako nedotýkajú práv nadobudnutých Príjemcami služieb/Zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi, pred dňom účinnosti zmien obchodných podmienok, najmä sa zmeny obchodných podmienok nedotýkajú už zadaných alebo podaných Objednávok a uzatvorených, uzatvorených alebo plnených kúpnych zmlúv.

10.3 Vo veciach neupravených týmito predpismi sa použijú najmä všeobecne záväzné ustanovenia slovenského práva: Občiansky zákonník; Zákon o poskytovaní elektronických služieb z 18. júla 2002 (Zbierka zákonov 2002 č. 144, položka 1204 v znení neskorších predpisov); pre Kúpne zmluvy uzavreté od 25. decembra 2014 so Zákazníkmi, ktorí sú spotrebiteľmi, ustanovenia Zákona o právach spotrebiteľov z 30. mája 2014. (Zbierka zákonov 2014, položka 827 v platnom znení); a ďalšie príslušné ustanovenia všeobecne platných právnych predpisov.